Alleyway in Nishi-Shinjuku

Nishi-Shinjuku, Shinjuku, Tokyo 19 January, 2015