Shinjuku at Night

Shinjuku-ku, Shinjuku, Tokyo 27 November, 2014