Shinjuku Apartment View

Kamiochiai, Shinjuku, Tokyo 1 November, 2014

Kamiochiai residential area.